Duurzaam Ondernemen

Duurzaam Ondernemen

Als middelgrote, internationale onderneming kunnen we ons beleid op het vlak van duurzaam ondernemen consistent doortrekken naar al onze diensten, divisies en vestigingen over de hele wereld.
 

Ethisch ondernemen

Agidens verbindt zich tot ethisch ondernemerschap en verwerpt elke vorm van discriminatie, intimidatie en geweld op de werkvloer, in zijn relaties en andere activiteiten. Respect voor individuele waarden en rechten vormen de basis voor onze relaties met klanten, medewerkers en andere stakeholders. We streven naar gelijke kansen en een gelijke behandeling voor onze medewerkers.
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Agidens streeft naar een open, constructieve dialoog met lokale overheden, sociale partners en alle andere groepen die bij onze activiteiten betrokken zijn. Waar mogelijk steunen we lokale initiatieven op sociaal, cultureel en economisch vlak.

We laten onze medewerkers alleen in veilige, hygiënische en gezonde omstandigheden werken. We beogen voor elke medewerker een goed evenwicht tussen werk en privé-leven.
 

Ecologisch ondernemen

We willen de impact op het milieu en onze CO2-uitstoot minimaliseren door zelf te kiezen voor ecologische en energie-efficiënte infrastructuur, processen en producten en door deze waarden ook op te nemen in ons eigen aanbod van producten en diensten. We moedigen duurzame mobiliteit aan, zoals fietsen naar het werk (bike to work), openbaar vervoer, een milieuvriendelijker wagenpark en carpooling.
 

CO2-Prestatieladder

Om ons beleid rond CO2-uitstootreductie kracht bij te zetten, zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Door het opstellen van een CO2-footprint worden onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht en kunnen we gerichte reductiedoelstellingen opstellen.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 5:

A | INZICHT
Agidens heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE
Agidens heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE
Agidens communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE
Agidens neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief NL CO2 Neutraal.
Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Gerelateerde documenten:
Vorige versies:

Neem contact op
met een specialist

en krijg een antwoord
binnen 3 werkdagen

Agidens is using cookies to improve your experience using this website.
You can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.